Pravilnik o delu

PRAVILNIK O DELU TEHNIČNE KOMISIJE/SHIHANKAI

Zveze društev Internacionalne Tradicionalne Karate Federacije Slovenije

 

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

  1. člen

Ta pravilnik opredeljuje delo, pristojnosti in dolžnosti Tehnične komisije TKF Slovenija (v nadaljevanju SHIHANKAI TKF Slovenija).

 

2. člen

SHIHANKAI TKF Slovenija predstavlja  izrecno strokovno delovno telo, ki je odgovorno za področje  stroke, področje izobraževanja in področje selektorstva ter splošnega dela z reprezentancami.

 

3. člen

SHIHANKAI TKF Slovenija sestavlja predsednik  in strokovni sodelavci na področjih delovanja komisije. Strokovni sodelavci so izobraženi strokovnjaki s področja tradicionalnega karateja. Predsednik oz. glavni instruktor je oseba z največ izkušnjami in najvišjo DAN stopnjo,člani pa glede na višino DAN stopnje.

 

4. člen

Predsednik SHIHANKAI TKF Slovenija izpolnjuje pogoje strokovnosti v tradicionalnem karateju. Odgovoren je za izpolnjevanje smernic in sklepov SHIHANKAI TKF Slovenija. Imenuje ga Izvršni odbor SZTK.

 

5. člen

Predsednika SHIHANKAI TKF Slovenija  in člane – strokovne sodelavce, lahko zaradi malomarnega in nevestnega  opravljanja dela ali zanemarjanja dolžnosti Izvršni odbor TKF Slovenija razreši.  SHIHANKAI TKF Slovenija  ima za verodostojnost delovanja ter dokumentov žig.

 

6. člen

Mandatna doba članov SHIHANKAI TKF Slovenija ni vezana na noben organ ali komisijo.

 

 

  II. DELOVANJE

 

 

7. člen

SHIHANKAI TKF Slovenija se sestaja po potrebi, in sicer IZRECNO v praktični obliki, torej na strokovni vadbi. Strokovno vadbo pod nazivom KEIKO SHIHANKAI TKF Slovenija sklicuje predsednik samostojno.

 

8. člen

Po potrebi se SHIHANKAI TKF Slovenija sestaja tudi izredno,   kar določi predsednik samostojno ali na predlog strokovnega sodelavca.

 

9. člen

KEIKO SHIHANKAI TKF Slovenija  so namenjeni podajanju strokovno-tehničnih napotkov za delo strokovnih komisij.

 

 

 

III. NALOGE IN ODGOVORNOSTI TEHNIČNE KOMISIJE

 

 

10. člen

Naloge in odgovornosti KEIKO SHIHANKAI TKF Slovenija so:

 • Skrbi za strokoven razvoj  TKF Slovenija
 • Pripravi in obrazloži VADBENO IZPITNI PROGRAM  TKF Slovenija
 • Tesno sodeluje s Sodniško komisijo in Tekmovalno komisijo;
 • Organizira strokovne seminarske treninge za člane  TKF Slovenija
 • Se udeležuje in usmerja svoje člane na strokovne seminarje in izobraževanja;
 • Pripravlja seminarje s strokovnjaki tradicionalnega karateja;
 • Skrbi za prenos znanja;
 • V sodelovanju s drugimi organizacijami in Fakulteto za šport izdeluje in vodi izobraževanja za strokovne kadre za delo v športu;
 • Preko Selektorske podkomisije vodi in ureja delo na področju selektorstva in državnih reprezentanc.
 • Služi v strokovno pomoč komisijam v Zvezi;

 

 

 

 IV.PREDSEDNIK TEHNIČNE KOMISIJE/GLAVNI INTRUKTOR  TKF Slovenija

 

 

11. člen

Funkcije in dolžnosti predsednika  so:

 • Vodi delovanje SHIHANKAI TKF Slovenija, usmerja strokovno delovanje in nivo TKF Slovenija
 • Skrbi za koordinacijo med strokovnimi sodelavci komisije;
 • Sklicuje redne in izredne sestanke/vadbo SHIHANKAI TKF Slovenija
 • Skupščini poda letno poročilo o delovanju SHIHANKAI TKF Slovenija
 • Tesno sodeluje z Izvršnim odborom TKF Slovenija
 • Pripravlja letni plan dela SHIHANKAI TKF Slovenija
 • Prizadeva si za harmonizacijo izpitnih programov in napredovanj po stopnjah v TKF Slovenija
 • Pripravlja strokovne pravilnike  TKF Slovenija

 

 

 V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

12. člen

Z dnem, ko prične veljati ta Pravilnik, prenehajo veljati določbe dosedanjih normativnih aktov, ki urejajo to področje.

 

13. člen

Ta Pravilnik ima dva pod-akta, ki urejata delo SHIHANKAI TKF Slovenija in sicer:

 • Vadbeno izpitni program v TKF Slovenija;
 • Pravilnik o delu Selektorske podkomisije;

 

14. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejetja.

 

 

 

 

 

V Novi Gorici                                                                                                                       Predsednik

 1. 08. 2014                                                                                                                      Stojan Šestan